Para vosotras

Dia 8 de maig és el Dia Internacional de la Dona, també conegut com Dia de la Dona Treballadora. A Palma de Mallorca, segons els mitjans de comunicació escrits amb més tirada de la illa, quasi mil persones van reivindicar-ho pels carrers, des de la Plaça Porta Pintada fins a la Plaça de la Reina.

Reivindicar què? Els drets de les dones de tot el món, l’abort lliure, la fi del sexisme, la violència masclista, els abusos sexuals i la discriminació salarial, entre altres. La gran majoria de persones que hi assistiren, a Palma, eren dones.

_DSC0552

“Juntes som més fortes”. Palma, 2016

_DSC0571

Ni crec ni call. Palma, 2016

_DSC0572

Joves. Palma, 2016

_DSC0580

“Fora rosaris dels nostres ovaris”. Palma, 2016

El 8 de marzo es el Dia Internacional de la Mujer, también conocido como Día de la Mujer Trabajadora. En Palma de Mallorca, según los medios de comunicación escritos con más tirada de la isla casi 1.000 personas lo reivindicaron por las calles, desde la Plaça Porta Pintada hasta la Plaça de la Reina.

¿Reivindicar qué? Los derechos de las mujeres de todo el mundo, el aborto libre, el fin del sexismo, la violencia machista, los abusos sexuales y la discriminación salarial, entre otras. La gran mayoría de personas que asistieron en Palma eran mujeres.

_DSC0583

“Organitzem-nos”. Palma, 2016

_DSC0585

“No hi ha riure sense tu, Berta”. Palma, 2016

_DSC0590

Tambors per la pau, per la llengua, per les dones, per… Palma, 2016

_DSC0593

Per ella. Palma, 2016

March, the 8th is the International Women’s Day, also known as Working Women’s Day. In Palma de Mallorca, according to the most read written media of the island, there were nearly a thousand people marching in the streets, from Plaça Porta Pintada to Plaça de la Reina.

¿Marching why? In demand of women’s right around the globe and free abortion, plus the end of sexism, violence and sexual abuse towards women. The majority of people who attended the march in Palma were women.

_DSC0596

“Ni una passa enrere”. Palma, 2016

_DSC0601

We were’nt Born to follow. Palma, 2016

_DSC0615

Seas como seas. Palma, 2016

_DSC0619

Som-hi de cara. Palma, 2016

_DSC0626

Per ella, també. Palma, 2016

Anuncios

Mira’m

 

8871958774_db43ed2878_h

No, thank you. Barcelona – Plaça Catalunya, 2014

Giramos la cabeza cada vez que nos topamos con ellos, o bajamos los ojos para simular que no los hemos visto. Como cuando te encuentras con esa maldita persona a la que no tienes ningún deseo de saludar y te cambias de acera, miras el móvil o te fijas en tus pies. Para ellos es lo mismo. Solo son un número entre muchos otros, de gente que pide dinero y/o comida en las calles. No seamos hipócritas, ni siquiera la fotógrafa se para a subvencionar a todos los que ve, ni mucho menos. Aun así, intentemos dar un pequeño primer paso para incluirlos en nuestro campo de visión.

Míralos. Pregúntate por qué. No pases de largo como si no existieran. ¿Por qué no le preguntas por qué lo hace? ¿Por qué está donde está? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Puede que te lleves una sorpresa. Puede que acepten un bocadillo antes que dinero, aunque eso no les vaya a solucionar la vida. Te encontrarás personas que no querrán hablar contigo. Otras, te ignorarán. Algunos formarán parte de alguna organización con unos fines concretos. Y otras… otras te lo contarán todo. Pero para eso, antes deberás mirar.

Míralos. Mírame. Mira’m.

FOTO3

Brothers. Barcelona – Plaça Catalunya, 2014

FOTO8

Coneix tot el que fem per tu. Barcelona – Plaça Catalunya, 2014

We turn our head every time we come across them, or we look down to pretend we didn’t see them. Like when you spot that damn person you have no desire to salute and you change sidewalks, you check your mobile or you look at your feet. For them it’s the same. They’re only a number among many others, people who ask for money or food on the streets. Let’s not be hypocritical, not even the photographer gives money to each one. Even so, let’s try to take a small first step to include them in our field of vision.

Look at them. Ask yourself why. Do not pass by like they didn’t exist. Why don’t you ask him why he does it? Why is he in this way? How did he get here? They might surprise you. They could accept a snack before money, even though that won’t solve their lifes. You’ll find people who don’t want to talk to you. Others will just ignore you. Some will be part of an organization with specific purposes. And other people… other people will tell you everything. But to get to that point, first of all, you must take a look.

Look at them. Look at me. Mira’m.

 

FOTO7

Abierto de 9 a 2. Barcelona – Plaça Catalunya, 2014

Girem el cap cada vegada que ens topem amb ells, o baixem els ulls per simular que no els hem vist. Com quan et trobes amb aquella maleïda persona a la qual no tens cap desig de veure i et canvies de vorera, mires el mòbil o et fixes en els teus peus. Per ells és el mateix. Només són un nombre entre molts altres, de gent que demana diners i/o menjar als carrers. No siguem hipòcrites, ni tan sols la fotògrafa s’atura a subvencionar a tots els que veu, ni molt menys. Tot i així, intentem fer un petit primer pas per incloure’ls en el nostre camp de visió.

Mira’ls. Pregunta’t per què. No passis de llarg com si no existissin. Per què no els hi preguntes per què ho fan? Per què és on és? Com ha arribat fins aquí? Pot ser t’emportes una sorpresa. Pot ser t’accepten un entrepà abans que diners, encara que això no els hi sol·lucioni la vida. Et trobaràs amb persones que no voldran parlar amb tu. Altres, t’ignoraran. Alguns formaran part d’alguna organització amb uns objectius concrets. I altres… altres t’ho contaran tot. Però per això, abans hauràs de mirar.

Mira’ls. Mira’m.

FOTO5

A Déu. Barcelona – Plaça Catalunya, 2014

FOTO4

Camina lluny. Barcelona – Plaça Catalunya, 2014

FOTO2

Compra-me. Barcelona – Plaça Catalunya, 2014